close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • REJESTRACJA DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ

 •  

  1. Osoby zamierzające za pośrednictwem tutejszego Wydziału Konsularnego dokonać transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, winny złożyć w oryginałach następujące dokumenty:

   

  1. wypełniony formularz podania kierowanego do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce (Załącznik Nr 1):

   

  2. odpis skrócony aktu urodzenia na druku wielojęzycznym, wydany zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.(estratto di nascita - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 – ten dokument prawidłowo wystawiony nie podlega tłumaczeniu). W razie wątpliwości dotyczących treści aktu (np. związanych z uznaniem dziecka) konsul może zażądać przedstawienia odpisu zupełnego aktu (copia integrale dell'atto di nascita) wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez konsula lub przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Tłumaczenie dokonane przez tłumacza zarejestrowanego przy sądzie włoskim nie jest akceptowane i podlega ono ewentualnemu poświadczeniu przez konsula polskiego we Włoszech. 

   

  Opłata konsularna za transkrypcję aktu urodzenia za pośrednictwem konsulatu wynosi 50 euro. Okres oczekiwania na dokonanie transkrypcji wynosi około 2 miesięcy. Po dokonaniu transkrypcji Urząd Stanu Cywilnego przesyła odpis zupełny aktu urodzenia.

  Dokument można odebrać  w konsulacie osobiście lub może on zostać odesłany na wskazany przez wnioskodawcę adres.

   

  Jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, a jeden z rodziców nie jest obywatelem polskim, to w celu uzupełnienia aktu urodzenia dziecka rodzic powinien załączyć do wniosku swój odpis aktu urodzenia, na formularzu wielojęzycznym, wydanym zgodnie z Konwencją Wiedeńską  z 8 września 1976 r. (prawidłowo sporządzony nie podlega tłumaczeniu), lub odpis wydany w języku kraju pochodzenia rodzica wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski .

   

   

  1. Rejestracji dziecka można dokonać osobiście, bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego, w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego Polsce. Prezentowane w polskim USC zagraniczne akty urodzenia podlegają tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce. Wyjątek stanowią  odpisy wydane zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976r.(estratto di nascita - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976).

   

  Rejestracja aktu urodzenia osoby dorosłej (obywatela polskiego) urodzonej za granicą podlega podobnym regułom jak wyżej opisane, wnioskującym jest sam zainteresowany.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: