close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • REJESTRACJA DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ

 •  

  Osoby zamierzające za pośrednictwem tutejszego Wydziału Konsularnego zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego akt urodzenia dziecka urodzonego za granicą, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, winny złożyć w oryginałach następujące dokumenty:

   

  1. wypełniony formularz podania zaadresowanego do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. W konsekwencji oznacza to, że dziecko może być zarejestrowane przez matkę w USC jej ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce lub przez ojca w miejscu jego ostatniego zamieszkania w Polsce;

   

  • w przypadku pochodzenia dziecka ze związku małżeńskiego (Załącznik Nr 1)
  • w przypadku pochodzenia dziecka spoza związku małżeńskiego (Załącznik Nr 2)
  • w przypadku, gdy ojciec dziecka pozostaje nieznany (Załącznik Nr 3)
  • podanie o uzupełnienie danych rodziców dziecka, należy wypełnić we wszystkich wymienionych przypadkach (Załącznik Nr 4);

  2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego we Włoszech (copia integrale dell'atto di nascita)-  tenże odpis zupełny aktu urodzenia podlega tłumaczeniu na język polski i jest konieczny do rejestracji w przypadku dzieci pochodzących spoza związku małżeńskiego lub też dzieci nieuznanych przez ojca, w przypadku dzieci ze związku małżeńskiego wystarcza odpis skrócony aktu urodzenia na druku wielojęzycznym, wydany zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976r.( estratto di nascita - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976) – ten dokument prawidłowo wystawiony nie podlega tłumaczeniu lub też prawidłowo wystawiony włoski odpis skrócony aktu urodzenia (estratto per riassunto dell’ atto di nascita) – ten ostatni dokument podlega tłumaczeniu na język polski.

   

  3. tłumaczenie na język polski wymienionego w punkcie 2 dokumentu, o ile jest taka potrzeba.     Tłumaczenie aktu urodzenia do celów transkrypcji w Polsce winno być sporządzone przez konsula polskiego we Włoszech, ewentualnie przez niego poświadczone lub też przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Nie jest akceptowane tłumaczenie dokonane przez tłumacza zarejestrowanego przy sądzie włoskim, podlega ono ewentualnemu poświadczeniu przez konsula polskiego we Włoszech.

   

  Opłata konsularna za rejestrację dziecka w Polsce wynosi 50.00 euro. Okres oczekiwania na dokonanie rejestracji w Polsce za pośrednictwem Wydziału Konsularnego wynosi około 3 miesięcy.

   

  Dodatkowo celem uzupełnienia aktu urodzenia dziecka o dane osobowe jego rodziców, do dokumentacji opisanej powyżej należy złożyć:

  1. oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka - w przypadku pochodzenia dziecka ze związku małżeńskiego, o ile umiejscowienie aktu urodzenia dziecka ma nastąpić w innym USC niż ten, w którym jest zarejestrowany akt małżeństwa rodziców;

  2. oryginały odpisów skróconych aktów urodzenia rodziców dziecka (ewentualnie wraz z tłumaczeniami na język polski) - w przypadku, gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim, a umiejscowienie aktu urodzenia ma nastąpić w innym USC niż ten, w którym znajdują się akty urodzenia rodziców dziecka.

   

  Rejestracji dziecka można dokonać osobiście, bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z rodziców, Urzędzie Stanu Cywilnego Polsce. Prezentowane w polskim USC zagraniczne akty urodzenia podlegają tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce. Wyjątek stanowią  odpisy wydane zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976r.( estratto di nascita - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976).

   

  Rejestracja aktu urodzenia osoby dorosłej (obywatela polskiego) urodzonej za granicą podlega podobnym regułom jak wyżej opisane, wnioskującym jest zainteresowany.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: