close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • REJESTRACJA DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ

 •  

  1. Osoby zamierzające za pośrednictwem tutejszego Wydziału Konsularnego dokonać transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, winny złożyć w oryginałach następujące dokumenty:

   

  1. wypełniony formularz podania kierowanego do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce:

   

  2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego we Włoszech (copia integrale dell'atto di nascita) wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski  w przypadku rejestracji dzieci pochodzących spoza związku małżeńskiego lub też dzieci nieuznanych przez ojca; w przypadku dzieci ze związku małżeńskiego wystarcza odpis skrócony aktu urodzenia na druku wielojęzycznym, wydany zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.(estratto di nascita - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 – ten dokument prawidłowo wystawiony nie podlega tłumaczeniu) lub też prawidłowo wystawiony włoski odpis skrócony aktu urodzenia (estratto per riassunto dell’ atto di nascita  wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski).

   

  3. tłumaczenie na język polski wymienionego w punkcie 2 dokumentu, o ile jest taka potrzeba.  Tłumaczenie aktu urodzenia do celów transkrypcji w Polsce winno być sporządzone przez konsula polskiego we Włoszech, lub  przez tłumacza przysięgłego w Polsce. Tłumaczenie dokonane przez tłumacza zarejestrowanego przy sądzie włoskim nie jest akceptowane i podlega ono ewentualnemu poświadczeniu przez konsula polskiego we Włoszech.

   

  Opłata konsularna za transkrypcję aktu urodzenia za pośrednictwem konsulatu wynosi 50 euro. Okres oczekiwania na dokonanie transkrypcji wynosi około 3 miesięcy. Po dokonaniu transkrypcji Urząd Stanu Cywilnego przesyła odpis zupełny aktu urodzenia.

  Dokument można odebrać  w konsulacie osobiście lub może on zostać odesłany na wskazany przez wnioskodawcę adres za dodatkową opłatą 10 euro.

   

  Jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, a jeden z rodziców nie jest obywatelem polskim, to w celu uzupełnienia aktu urodzenia dziecka rodzic powinien załączyć do wniosku swój odpis aktu urodzenia, najlepiej na formularzu wielojęzycznym, wydanym zgodnie z Konwencją Wiedeńską  z 8 września 1976 r. (prawidłowo sporządzony nie podlega tłumaczeniu), lub odpis wydany w języku kraju pochodzenia rodzica wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski .

   

   

  1. Rejestracji dziecka można dokonać osobiście, bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego, w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego Polsce. Prezentowane w polskim USC zagraniczne akty urodzenia podlegają tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce. Wyjątek stanowią  odpisy wydane zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976r.(estratto di nascita - plurilingue, rilasciato secondo la Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976).

   

  Rejestracja aktu urodzenia osoby dorosłej (obywatela polskiego) urodzonej za granicą podlega podobnym regułom jak wyżej opisane, wnioskującym jest sam zainteresowany.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: